تماس با ما

نشانی: قم، بلوار دانشگاه (ابتدای جاده قدیم تهران)، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، دانشکده الهیات

پست الکترونیکی: fthe.info@ut.ac.ir

تلفن:  ‭(۰۲۵) ۳۶۱۶۶۴۶۱

نمابر: ‭(۰۲۵) ۳۶۱۶۶۴۶۱

کد پستی: ۳۷۱۸۱۱۷۴۶۹

صندوق پستی: ۳۵۷

 

راهنمای جامع تلفن‌های دانشگاه تهران