گروه علوم قرآن و حدیث :

 

 

اعضای گروه:

روح اله شهیدی (مدیر گروه)

shahidi@ut.ac.ir

دانشکده الهیات

استادیار

محمد حسن احمدی

ahmadi_mh@ut.ac.ir

دانشکده الهیات

دانشیار

حامد دژآباد

h.dejabad@ut.ac.ir

دانشکده الهیات

دانشیار

 

علی راد

ali.rad@ut.ac.ir

دانشکده الهیات

دانشیار

حسن رضایی هفتادر

hrezaii@ut.ac.ir

دانشکده الهیات

دانشیار

سید محمد موسوی مقدم

sm.mmoqaddam@ut.ac.ir

دانشکده الهیات

دانشیار

 

محمد علی مهدوی راد

mahdavirad@ut.ac.ir

دانشکده الهیات

استاد

فتح اله نجارزادگان

najarzadegan@ut.ac.ir

دانشکده الهیات

استاد