گروه زبان و ادبیات عربی :

 

 

اعضای گروه:

کمال باغجری (مدیر گروه)

kbaghjeri@ut.ac.ir

دانشکده الهیات

استادیار

یداله احمدی ملایری

malayeri۷۵@ut.ac.ir

دانشکده الهیات

دانشیار

صادق فتحی دهکردی

s.fathi.d@ut.ac.ir

دانشکده الهیات

دانشیار

 

جهاد فیض الاسلام

feyzoleslam@ut.ac.ir

دانشکده الهیات

استادیار

مجتبی عمرانی پور

emranipour@ut.ac.ir

دانشکده الهیات

استادیار

ناصر قاسمی رزوه

naserghasemi@ut.ac.ir

دانشکده الهیات

دانشیار

 

علیرضا محمدرضائی

amredhaei@ut.ac.ir

دانشکده الهیات

استاد