گروه فقه و حقوق  :

 

 

اعضای گروه:

علی جعفری (مدیر گروه)

alijafari@ut.ac.ir

دانشکده الهیات

استادیار

محمدرسول آهنگران

ahangaran@ut.ac.ir

دانشکده الهیات

استاد

محمد ادیبی مهر

madiby@ut.ac.ir

دانشکده الهیات

دانشیار

 

سید عبدالرحیم حسینی

abd.hosseini@ut.ac.ir

دانشکده الهیات

دانشیار

سیداحمد میرحسینی نیری

mirhosein@ut.ac.ir

دانشکده الهیات

دانشیار

سیدحسین نوری

sh.noori@ut.ac.ir

دانشکده الهیات

استادیار