گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی :

 

 

اعضای گروه:

سیدحسین نوری (مدیر گروه)

sh.noori@ut.ac.ir

دانشکده الهیات

استادیار

محمدرسول آهنگران

ahangaran@ut.ac.ir

دانشکده الهیات

استاد

محمد ادیبی مهر

madiby@ut.ac.ir

دانشکده الهیات

دانشیار

 

علی جعفری

alijafari@ut.ac.ir

دانشکده الهیات

استادیار

سید عبدالرحیم حسینی

abd.hosseini@ut.ac.ir

دانشکده الهیات

دانشیار

سیداحمد میرحسینی نیری

mirhosein@ut.ac.ir

دانشکده الهیات

دانشیار