گروه فلسفه، کلام و ادیان:

 

 

اعضای گروه:

منصور نصیری (مدیرگروه)

nasirimansour@ut.ac.ir

دانشکده الهیات

دانشیار

رضا برنجکار

berenjkar@ut.ac.ir

دانشکده الهیات

استاد

سیدمحمدعلی دیباجی فروشانی

dibaji@ut.ac.ir

دانشکده الهیات

دانشیار

 

مهدی ذاکری

zaker@ut.ac.ir

دانشکده الهیات

دانشیار

محمدرضا رجبی

rajabi.mr@ut.ac.ir

دانشکده الهیات

استادیار

حسین صابری ورزنه

h_saberi_v@ut.ac.ir

دانشکده الهیات

استادیار

 

محمدعلی عبدالهی

abdllahi@ut.ac.ir

دانشکده الهیات

دانشیار

علی فتحی قرخلو

ali.fathi@ut.ac.ir

دانشکده الهیات

استادیار

حسن قنبری

haghanbari@ut.ac.ir

دانشکده الهیات

دانشیار

 

یحیی کبیر

kabir@ut.ac.ir

دانشکده الهیات

دانشیار

رضا گندمی نصر آبادی

rgandomi@ut.ac.ir

دانشکده الهیات

دانشیار

محمد محمدرضائی

mmrezai@ut.ac.ir

دانشکده الهیات

استاد

 

حسین معصوم

masoom@ut.ac.ir

دانشکده الهیات

استادیار

سیدسعیدرضا منتظری

ssmontazery@ut.ac.ir

دانشکده الهیات

استادیار

محمدحسین منتظری

montazery.hosein@ut.ac.ir

دانشکده الهیات

استادیار

 

حسن مهرنیا

hmehrnia@ut.ac.ir

دانشکده الهیات

استادیار