گروه فلسفه دین، ادیان و عرفان:

 

 

اعضای گروه:

سیدسعیدرضا منتظری (مدیرگروه)

ssmontazery@ut.ac.ir

دانشکده الهیات

استادیار

محمدرضا رجبی

rajabi.mr@ut.ac.ir

دانشکده الهیات

استادیار

حسین صابری ورزنه

h_saberi_v@ut.ac.ir

دانشکده الهیات

استادیار

 

حسن قنبری

haghanbari@ut.ac.ir

دانشکده الهیات

دانشیار

محمد محمدرضائی

mmrezai@ut.ac.ir

دانشکده الهیات

استاد

منصور نصیری

nasirimansour@ut.ac.ir

دانشکده الهیات

دانشیار