ساختار دانشکده الهیات

رئیس دانشکده : دکتر مسلم محمدی
معاون آموزشی دانشکده : دکتر حامد دژآباد
معاون پژوهشی دانشکده : دکتر سید محمد موسوی مقدم
 

مسئول دفتر دانشکده : علی قنبرنژاد
کارشناس اداره آموزش : مجید لطفیان
کارشناس اداره آموزش : الهام محرابی
مسئول خدمات عمومی دانشکده : محمد ولی زاده
مسئول خدمات عمومی دانشکده : رحمت مرادپور