گروه فلسفه و کلام :

 

 

اعضای گروه:

مهدی ذاکری (مدیرگروه)

zaker@ut.ac.ir

دانشکده الهیات

دانشیار

رضا برنجکار

berenjkar@ut.ac.ir

دانشکده الهیات

استاد

سیدمحمدعلی دیباجی فروشانی

dibaji@ut.ac.ir

دانشکده الهیات

دانشیار

 

محمدعلی عبدالهی

abdllahi@ut.ac.ir

دانشکده الهیات

دانشیار

علی فتحی قرخلو

ali.fathi@ut.ac.ir

دانشکده الهیات

استادیار

رضا گندمی نصر آبادی

rgandomi@ut.ac.ir

دانشکده الهیات

دانشیار

 

حسین معصوم

masoom@ut.ac.ir

دانشکده الهیات

استادیار

محمدحسین منتظری

montazery.hosein@ut.ac.ir

دانشکده الهیات

استادیار

حسن مهرنیا

hmehrnia@ut.ac.ir

دانشکده الهیات

استادیار