رئیس دانشکده الهیات

محمدعلی عبدالهی

دکترای فلسفه غرب

آدرس پست الکترونیکی : abdllahi@ut.ac.ir

مرتبه : دانشیار

 

تحصیلات:

- کارشناسی : فلسفه دانشگاه تهران

- ارشد کارشناسی : فلسفه دانشگاه تهران

- دکتری : فلسفه دانشگاه تهران

 

قلمرو آموزشی و پژوهش:

- فلسفه تحلیلی( دوره کلاسیک و معاصر)

- فلسفه کانت – فلسفه اسپینوزا

- فلسفه اسلامی( حکمت متعالیه)

 

فعالیت های اجرایی:

- معاون پژوهشی دانشکدگان فارابی سال ۸۶ تا ۹۲

- مشاور بین الملل دانشکدگان فارابی 89-91

- مشاور معاون پژوهشی دانشگاه تهران در علوم انسانی

- دبیر کنگره بین المللی عقلانیت وحیانی سال۹۷

- رییس دانشکده الهیات دانشکدگان فارابی 1400 تاکنون

 

مشاهده کامل رزومه . . .