گروه شیعه شناسی و مدرسی معارف :

 

 

اعضای گروه:

محمدصفر جبرئیلی (مدیر گروه)

jebreili@ut.ac.ir

دانشکده الهیات

استادیار

حامد پوررستمی

purrostami@ut.ac.ir

دانشکده الهیات

دانشیار

احمد سعدی

a.saadi@ut.ac.ir

دانشکده الهیات

استادیار

 

روح اله شاکری

shaker.r@ut.ac.ir

دانشکده الهیات

دانشیار

مسلم طاهری کل کشوندی

دانشکده الهیات

استادیار

مسلم محمدی

mo.mohammadi@ut.ac.ir

دانشکده الهیات

دانشیار