نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ساختار دانشکده

ساختار دانشکده


رئیس دانشکده : دکتر محمدعلی عبدالهی
معاون آموزشی دانشکده : دکتر مجتبی عمرانی‌پور
معاون پژوهشی دانشکده : دکتر مسلم طاهری کل کشوندی
 

مسئول دفتر دانشکده : علی قنبرنژاد
 کارشناس اداره آموزش : الهام محرابی
کارشناس اداره آموزش : حسن خدابنده لو
مسئول خدمات عمومی دانشکده : محمد ولی زاده
مسئول خدمات عمومی دانشکده : رحمت مرادپور