نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تماس با ما

تماس با ماحوزه ریاست دانشکده (36166-025)

دکتر عبدالهی (رئیس) 511
دکتر دژآباد (معاون) 172
قنبرنژاد (دفتر دانشکده) 461


گروه زبان و ادبیات عرب

دکتر علیرضا محمدرضایی 455
دکتر صادق فتحی 454
دکتر قاسمی 456
دکتر ملایری 457
دکتر فیض الاسلام 419
دکتر باغجری 497
دکتر عمرانی پور 496

گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

دکتر آهنگران 468
دکتر جعفری 438
دکتر نوری 371
دکتر سید عبدالرحیم حسینی 467
دکتر میرحسینی 471
دکتر ادیبی مهر 469
دکتر الهیان 472

گروه علوم قرآن و حدیث

دکتر مهدوی راد 464
دکتر احمدی 474
دکتر رضایی 476
دکتر راد 475
دکتر دژآباد 477
دکتر شهیدی 316
دکتر موسوی مقدم 506
دکتر نجارزادگان 163

گروه فلسفه، کلام و ادیان

دکتر برنجکار 453
دکتر گندمی 481
دکتر محمد محمدرضایی 478
دکتر معصوم 108
دکتر کبیر 480
دکتر دیباجی 479
دکتر قنبری 437
دکتر مهرنیا 374
دکتر نصیری 109
دکتر عبدالهی 465
دکتر علی فتحی 421
دکتر ذاکری 484
دکتر رجبی 445
دکتر سیدسعیدرضا منتظری 199
دکتر صابری 435
دکتر محمدحسین منتظری ....

گروه شیعه شناسی

دکتر شاکری 441
دکتر پوررستمی 439
دکتر سعدی 463
دکتر محمدی 440
دکتر جبرئیلی 420

آموزش دانشکده

آقای لطفیان 262
خانم محرابی 120
غلامعلی زاده(مجلات) 312
دفتر مجله انگلیسی 505

آبدارخانه

آقای ولی زاده (طبقه اول) 508
آقای مرادپور (طبقه دوم) 423

   
 

تلفن های داخلی ضروری پردیس فارابی

دفترریاست پردیس (جعفرپور ) 139- 194
دفتر معاونت اداری مالی (گایینی) 289
رییس اداره مالی (آقای زارعی) 256
رییس امور اداری (طالبی) 356
کارشناس امور اداری (خانم ملکی) 364
دفتر معاونت آموزشی (عاشوری) 238
رییس اداره آموزش (منصوری) 266
معاون اداره آموزش (سیدی) 112
دفتر معاونت دانشجویی (مصری) 301
دفتر معاونت پژوهشی (اصغری) 157
دفتر دانشکده مدیریت (ناصری زاده) 158
دفتر دانشکده حقوق (تسلیمی) 284
دفتر دانشکده مهندسی (ابراهیمی) 651
رییس کتابخانه (محمدی) 323
مدیر پژوهش های بنیادی (بیروتی) 345
کارشناس امور علمی اساتید (شیخ محمدی) 272
مدیرمجلات پردیس (روشنایی) 244
نامه رسان ( احمد زاده) 260
انتشارات (بابایی) 382
خشکشویی (حیدری) 278
تاسیسات آب 140-275
تاسیسات برق 129-277

 

نشانی: قم، بلوار دانشگاه (ابتدای جاده قدیم تهران)، پردیس فارابی دانشگاه تهران، دانشکده الهیات

پست الکترونیکی: fthe.info@ut.ac.ir

کانال ایتا: https://eitaa.com/elahiat1397

کد پستی: ۳۷۱۸۱۱۷۴۶۹

صندوق پستی: ۳۵۷


راهنمای جامع تلفن‌های دانشگاه تهران