برگزاری سومین نشست از سلسله نشست های فلسفه هوش مصنوعی

 دانشکده الهیات دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی با همکاری دانشکده مهندسی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران سومین نشست از سلسله نشست های «فلسفه هوش مصنوعی» را برگزارکرد.

 سلسله نشست‌های «فلسفه هوش مصنوعی»

نشست سوم

موضوع نشست:
  مسئله چارچوب و عواطف انسانی:
از هوش مصنوعی به فلسفه

  ارائه‌کننده:
دکتر ابوالفضل صبرآمیز
پژوهشگر فلسفه

  سه‌شنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۲
  ساعت ۱۰:۱۵ تا ۱۲