رشته‌ها و گرایش‌ها

 

ردیف

گروه یا بخش

مقطع: رشته- گرایش

1

بخش علوم قران و حدیث

کارشناسی: علوم و قرآن و حدیث
کارشناسی ارشد: علوم و قرآن و حدیث
دکتری: علوم و قرآن و حدیث

2

بخش شیعه شناسی و مدرسی معارف

کارشناسی ارشد:
شیعه شناسی گرایش کلام
شیعه شناسی گرایش تاریخ
شیعه شناسی گرایش جامعه شناسی
دکتری:
دکتری شیعه شناسی (تاریخ تصویب1400 پذیرش دانشجو سال تحصیلی 1403-1402)
مدرسی معارف گرایش قرآن و متون
مدرسی معارف گرایش مبانی نظری

3

بخش فلسفه دین و ادیان و عرفان

کارشناسی ارشد : فلسفه دین، ادیان و عرفان
دکتری: فلسفه دین

4

بخش فلسفه و کلام

کارشناسی: فلسفه

کارشناسی ارشد: فلسفه، فلسفه و کلام اسلامی، کلام امامیه

دکتری: فلسفه معاصر، فلسفه و کلام اسلامی، کلام امامیه

5

بخش زبان و ادبیات عربی

کارشناسی: زبان و ادبیادت عربی
کارشناسی ارشد: مترجمی زبان عربی، زبان ادبیات عربی
دکتری: زبان و ادبیات عربی

6

بخش فقه و مبانی حقوق

کارشناسی: فقه و مبانی حقوق اسلامی
کارشناسی ارشد: فقه و مبانی حقوق اسلامی
دکتری: فقه و مبانی حقوق اسلامی